رنگ های صنعتی

پوشش های ضد خوردگی دما بالا

جهت مشاهده جزئیات پوشش های ضد خوردگی دما بالا کلیک نمایید

آستر اپوکسی پلی آمید غنی از روی (زینک ریچ)

جهت مشاهده جزئیات آستر اپوکسی پلی آمید غنی از روی (زینک ریچ) کلیک نمایید

آستر اپوکسی پلی آمید زینگ فسفات

جهت مشاهده جزئیات آستر اپوکسی پلی آمید زینگ فسفات کلیک نمایید

آستر اپوکسی پلی آمید زینک کرومات

جهت مشاهده جزئیات آستر اپوکسی پلی آمید زینک کرومات کلیک نمایید

آستر اتیل سیلیکات غنی از روی (زینک ریچ)

جهت مشاهده جزئیات آستر اتیل سیلیکات غنی از روی (زینک ریچ) کلیک نمایید

آستر اکسید آهن اپوکسی پلی آمید اخرایی

جهت مشاهده جزئیات آستر اکسید آهن اپوکسی پلی آمید اخرایی کلیک نمایید

آستر واش پرایمر

جهت مشاهده جزئیات آستر واش پرایمر کلیک نمایید

اپوکسی میانی

جهت مشاهده جزئیات اپوکسی میانی کلیک نمایید

اپوکسی میانی MIO

جهت مشاهده جزئیات اپوکسی میانی MIO کلیک نمایید

رویه اپوکسی پلی آمید براق، نیمه براق و مات

جهت مشاهده جزئیات رویه اپوکسی پلی آمید براق، نیمه براق و مات کلیک نمایید